Logo
   


Vem är jag?

Curriculum vitae

Klas Eckerberg

 

Jag är landskapsarkitekt LAR/MSA, utbildad på SLU i Ultuna och Alnarp åren 1979-1984. Inledde yrkesbanan med 11 års anställning på Tema landskapsarkitekter i Uppsala, där jag till större delen arbetade med mark- och landskapsprojektering. Jag har använt datorstöd sedan 1985, framför allt Autocad men också GIS, Photoshop, Illustrator och andra program.

Därefter gjorde jag en akademisk karriär på SLU Ultuna. Jag inledde med att initiera och leda arbetet med Bygghandlingar 90 Del 7 Redovisning av Mark, som är byggsektorns rekommendationer för hur mark-, väg- och järnvägsprojekt ska redovisas.

Mina datorkunskaper kom till användning i undervisningen, där jag genomförde ett stort antal kurser under åren 1995-2007, i projektering och i allehanda datorhjälpmedel. Jag skrev också ett par läroböcker i Autocad och i digital bildteknik. Båda har legat till grund för självstudiekurser, som genomförts av ett stort antal studenter på SLU och på andra lärosäten.

Parallellt med lärarjobbet genomförde jag forskarstudier. Jag blev klar med min licentiatavhandling 1999 (Information Technology in Landscape Architecture: Development of Tools, Methods and Professional Role), och disputerade 2004 med en avhandling om hur landskapsarkitekter använder datorstöd i sitt arbete (Ett eller nolla? Landskapsarkitekter, yrkeskunnande och informationsteknologi).

Slutsatsen var tydlig: vi använder datorn för lite för att faktiskt hjälpa oss att förstå de problem vi betalas för att lösa. Utöver att ta fram kartor, ritningar och bilder bör vi använda den för tredimensionell och interaktiv projektering och planering.

Åren 2004–2007 var jag prefekt för institutionen för stad och land, som under den perioden växte från fyrtio till närmare hundra anställda.

I början av 2008 återvände jag till privat verksamhet. Efter ett halvår på Tema gick jag till Bjerking Arkitekter och Ingenjörer i Uppsala. Där fortsatte jag med projekterandet, men också med internt och externt utvecklingsarbete utifrån en befattning som specialist i byggandets informationsteknologi.

Från hösten 2012 och sex år framåt arbetade jag i koncernen Projektengagemang. I fyra år var jag CIO (Chief Information Officer) och som kvalitetschef. Parallellt utförde jag uppdrag som syftade till att rationalisera informationshantering i byggprocessen.

Under ganska många år samarbetade jag med Cad-Q (nuvarande Symetri) om utvecklandet av Autocad Civil 3D, och höll kurser i deras och i egen regi.

De sista åren på Projektengagemang hjälpte jag Trafikverket att utveckla BSAB-systemet för användning i de digitala modellerna för Förbifart Stockholm. Det ledde till att jag 2018  blev anställd av Svensk Byggtjänst med ansvar för att utveckla ett nytt klassifikationssystem. Jag fick via det chansen att bidra till utvecklingen några internationella standarder som nu ligger till grund för den svenska tillämpningen CoClass. Här hittar du boken om CoClass.

Som ledamot i SIS tekniska kommitté TK 269 ansvarade jag för den andra utgåvan av Bygghandlingar 90 Del 7, Redovisning av Anläggning, som blev klar sommaren 2011. På uppdrag av Svensk Byggtjänst har jag också ansvarat för utgåva 3 och 4 av SB 11 CAD-lager, som ger anvisningar till den internationella standarden för cad-lager.  Här är den senaste.

Under 2021 medverkade jag som en av författarna av SIS Bygghandlingar, som är en webbtjänst som ersätter Bygghandlingar 90. 

Läs mer om mig på LinkedIn.


Uppsala 2022-01-25

Klas Eckerberg

Till startsidan  

Tillbaka till hemsidan